کاریدا

کریدور کسب و کار و ایده

کارفرما : جهاددانشگاهی استان قزوین

زبان برنامه نویسی : php-html-css

سیستم مدیریت محتوا : WordPress

سال بهره برداری : ۱۳۹۵