ما همه دنبال پاسخ هایی هستیم تا مسیر روشنی را جهت پیشرفت این مرز و بوم برای ما ترسیم کند
پاسخ سوالات و ابهاماتی از جنس مردم و برای آگاهی مردم